Cosmologic s.c. Transport, Spedycja, Logistyka, Biała Podlaska

Witamy

COSMOLogic to Twój partner w logistyce

Nasza podstawowa dzia??alno??? to:

 • organizacja przewozów ca??opojazdowych, cz???ciowych, ponadnormatywnych,
 • po??rednictwo przy transporcie morskim i kolejowym,
 • po??rednictwo przy us??ugach celnych,
 • po??rednictwo przy us??ugach magazynowych i logistycznych,
 • prze??adunki, przesuni?cia ??adunku itp.,
 • wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych,
 • organizacja przepraw promowych,
 • doradztwo.

Pozosta??a nasza dzia??alno??? to:

 • dzia??alno??? us??ugowa zwi?zana z wyszukiwaniem informacji,
 • dzia??alno??? zwi?zana z badaniem potencja??u rynkowego na potrzeby zleceniodawców,
 • inne pozaszkolne formy edukacji,

Obs??ugujemy kraje: Unia Europejska, Skandynawia, kraje Europy wschodniej.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACYTransport powietrzny Transport samolotowy Transport w ciężkich warunkach Transport morski Transport lądowy Transport rzeczny Transport powietrzny Transport lądowy, samochodowy, tranport TIR Transport kolejowy, spedycja

Certyfikat Bezpiecze??stwa Nale??no??ci Rejestru D??u??ników ERIF BIG S.A.

Transport i Spedycja Bia??a Podlaska
Odwiedzin: 102415
Projekt i wykonanie Orange Computers