Cosmologic s.c. Transport, Spedycja, Logistyka, Biała Podlaska
Dzia??alno??? wspomagaj?ca transport morski

Celem zapewnienia naszym klientom kompletno??ci us??ugi zapewniamy równie?? wszelk? pomoc przy organizacji transportu drog? morsk?. Oferta Cosmologic polega na po??rednictwie przy organizacji spedycji towarów, przygotowywanie, organizowanie wysy??ek i przepraw w zale??no??ci od Pa??stwa potrzeb.

Mail: transport@cosmologic.com.pl

Certyfikat Bezpiecze??stwa Nale??no??ci Rejestru D??u??ników ERIF BIG S.A.

Transport i Spedycja Bia??a Podlaska
Odwiedzin: 102415
Projekt i wykonanie Orange Computers