Cosmologic s.c. Transport, Spedycja, Logistyka, Biała Podlaska
Prowadzenie innych pozaszkolnych form edukacji

Cosmologic planuje wiedz? i do??wiadczenie zdobyte podczas lat pracy w bran??y, przekazywa? m??odym pokoleniom. Zamierzamy podnosi? poziom ??wiadomo??ci m??odych pracowników bran??y TSL o zawi??o??ciach i problemach jakie mog? napotka? rozpoczynaj?c swoj? karier? w bran??y. Z??o??one procesy logistyczne, magazynowe oraz transportowe cz?sto przysparzaj? wielu problemów m??odym spedytorom. Wiedza pozwala rozwi?za? wszelkie niejasno??ci i pozwala na odwa??ne poruszanie si? w bran??y.

Certyfikat Bezpiecze??stwa Nale??no??ci Rejestru D??u??ników ERIF BIG S.A.

Transport i Spedycja Bia??a Podlaska
Odwiedzin: 102415
Projekt i wykonanie Orange Computers