Cosmologic s.c. Transport, Spedycja, Logistyka, Biała Podlaska
Transport l?dowy mi?dzynarodowy i krajowy
Us??ugi transportowe Cosmologic opieraj? si? na wyselekcjonowanych podwykonawcach spe??niaj?cych wysokie kryteria kwalifikacji przewo??nika przyj?te i egzekwowane w firmie. Zasi?g naszych us??ug obejmuje ca??? Europe: od Portugalii do Kazachstanu i od Skandynawii po Europe Po??udniow?.

Wspó??praca z przewo??nikami pozwala nam na dostarczenie niemal ka??dego rodzaju przesy??ki: drobnicowej, ca??opojazdowej, gabarytowej, ch??odniczej i innej w zale??no??ci od Pa??stwa potrzeb. Nie musz? ju?? Pa??stwo dzwoni? w poszukiwaniu podwykonawcy, który spe??ni kryteria wymagane dla danego rodzaju ??adunku. Dostosujemy tabor do rodzaju przesy??ki tak, aby zapewni? Pa??stwu optymalne rozwi?zanie oraz zorganizujemy ca??y proces logistyczny w przypadku transportu kombinowanego.

Certyfikat Bezpiecze??stwa Nale??no??ci Rejestru D??u??ników ERIF BIG S.A.

Transport i Spedycja Bia??a Podlaska
Odwiedzin: 102414
Projekt i wykonanie Orange Computers