Cosmologic s.c. Transport, Spedycja, Logistyka, Biała Podlaska

O Firmie

Spó??ka Cosmologic to Twój partner w bran??y TSL
(Transport – Spedycja - Logistyka)

Firma opiera swoj? dzia??alno??? na wieloletnim do??wiadczeniu jej pracowników w bran??y.
Podstawowymi atutami firmy jest mi??a, rodzinna i partnerska atmosfera przy zachowaniu wysokiego poziomu jako??ci i komplementarno??ci ??wiadczonych us??ug.

Otwarta i przyjacielska postawa pracowników firmy wobec klientów i podwykonawców ma sprzyja? kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy Cosmologic w bran??y.

Personel w ramach ??wiadczonych us??ug pomo??e dobra? najbardziej efektywne rozwi?zanie logistyczne i transportowe oraz dogodny sposób przes??ania ??adunku, aby Pa??stwa towar bezpiecznie dotar?? do celu. Ponadto zespó?? pomo??e w przygotowaniu niezb?dnych dokumentów oraz za??atwieniu formalno??ci niezb?dnych przy transporcie.

Cosmologic zaplanuje czynno??ci zwi?zane z dostarczeniem produktu od producenta/nadawcy do konsumenta/odbiorcy, czyli zarz?dzi ??a??cuchem dostaw (SCM - Supply Chain Management) i dostosuje go do Pa??stwa potrzeb.

Zaplanujemy optymalne rozwi?zanie dostosowane do Pa??stwa potrzeb.

Cosmologic zamierza w swojej podstawowej dzia??alno??ci wdra??a? i promowa? koncepcj? Efektywnej Obs??ugi Konsumenta ECR (ang. ?fficient Consumer Response) wed??ug której producenci, dystrybutorzy, handlowcy, spedytorzy, detali??ci, dostawcy us??ug logistycznych i inni uczestnicz?cy w ??a??cuchu dostaw wspó??pracuj? ze sob? w celu lepszego, szybszego i bardziej efektywnego zaspokojenia potrzeb klienta oraz zwi?zane z poszukiwaniem optymalnych rozwi?za?? do maksymalizacji ca??ego procesu dostaw w ??a??cuchu.
Transport powietrzny Transport samolotowy Transport w ciężkich warunkach Transport morski Transport lądowy Transport rzeczny Transport powietrzny Transport lądowy, samochodowy, tranport TIR Transport kolejowy, spedycja

Certyfikat Bezpiecze??stwa Nale??no??ci Rejestru D??u??ników ERIF BIG S.A.

Transport i Spedycja Bia??a Podlaska
Odwiedzin: 102415
Projekt i wykonanie Orange Computers