Cosmologic s.c. Transport, Spedycja, Logistyka, Biała Podlaska
Doradztwo

Kompetentni pracownicy Cosmologic, kieruj?c si? do??wiadczeniem w bran??y, odbytymi szkoleniami oraz praktyk? pomog? znale??? optymalne rozwi?zanie logistyczne dostosowane do Pa??stwa potrzeb aby jednocze??nie zapewni? Pa??stwu najbardziej efektywne rozwi?zania przy minimalizacji kosztów. Nasi pracownicy pomog? przy organ izacji i wykonywaniu wszelkich czynno??ci zwi?zanych z dostarczeniem produktu od producenta/nadawcy do konsumenta/odbiorcy, czyli zarz?dzanie ??a??cuchem dostaw okre??lane jako okre??lane jest z angielska skrótem SCM - Supply Chain Management.

Mail: biuro@cosmologic.com.pl

Certyfikat Bezpiecze??stwa Nale??no??ci Rejestru D??u??ników ERIF BIG S.A.

Transport i Spedycja Bia??a Podlaska
Odwiedzin: 102415
Projekt i wykonanie Orange Computers